U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ”GRADITELJ- BEOGRAD” AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2021. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 18.05.21
24.05.21
Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2020 godina 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2020 god 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2020 godina 06.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 01.07.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 01.07.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 28.06.21
01.07.21
Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com