U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ” GRADITELJ BEOGRAD”AD,BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2014. godine:

Red.br. Informacija Datum objave Mesto objave Internet stranica objave
1. Sazivanje Godišnje skupštine akcionara 08.05.2015.g. Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2. Finansijski izvestaj 2014 godina 29.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3. Napomene uz finansijski izvestaj 2014 god 29.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4. Izvestaj nezavisnog revizora 30.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5. Izvestaj internog revizora 30.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6. Godisnji izvestaj 2014 godina 30.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs).

 

NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

“GRADITELJ- BEOGRAD” AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.

 

Preuzmite ceo tekst