U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ”GRADITELJ- BEOGRAD” AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2017. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 05.05.17 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2016 godina 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2016 god 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2015 godina 21.04.17
19.06.17
Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 19.06.17 Beogradska berza AD www.belex.rs
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 16.06.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 20.06.17 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.com).

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

GRADITELJ BEOGRAD AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.